Patiëntinformatie klachtenregeling

Privacy statement

 

Privacy statement

De ZZP onderneming Dokter Hupkens Esthetiek, gevestigd te Berg en Dal en kantoorhoudende aan de Uilenputweg 9 (6571 CC), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55231853 en vestigingsnummer 000024906069, handelend onder de naam Dokter Hupkens Esthetiek,

verklaart:

Dokter Hupkens Esthetiek houdt zich bezig met het geven van medisch advies en medische behandelingen op het gebied van gezichts- en lichaamscorrecties. Dokter Hupkens Esthetiek maakt in het kader van haar bedrijfsvoering gebruik van persoonsgegevens en verwerkt deze volgens de regelgeving, zoals neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Dokter Hupkens Esthetiek verwerkt, zijn de volgende: voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, bankrekeningnummer, telefoonnummer en e-mailadres.

Doel verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van Dokter Hupkens Esthetiek en wel voor de volgende doelen: het nakomen van de behandelovereenkomst, het verlenen van diensten aan u, het verzenden en afhandelen van facturen en betalingen en/of in het geval dat wij een wettelijke plicht hebben om uw gegevens te verwerken en te bewaren.

Persoonsgegevens delen met derden

Dokter Hupkens Esthetiek deelt uw gegevens, als u daarvoor toestemming hebt gegeven, enkel met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst die met u is gesloten en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de betreffende derden hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor dezelfde mate van vertrouwelijkheid en beveiliging.

Inzage in persoonsgegevens

U kunt Dokter Hupkens Esthetiek verzoeken uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Wij zullen dan aan dat verzoek voldoen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dokter Hupkens Esthetiek en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u kunt verzoeken om de persoonsgegevens, waarover Dokter Hupkens Esthetiek van u beschikt, in een computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde, organisatie te sturen. Dit verzoek kunt u doen via: dr.hupkens@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Hierbij kunt u uw pasfoto, MRZ (machine readable zone – de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart maken ter bescherming van uw privacy. Dokter Hupkens Esthetiek reageert zo snel mogelijk op uw verzoek.

Bewaren van persoonsgegevens

Dokter Hupkens Esthetiek bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden bewaard, tenzij Dokter Hupkens Esthetiek wettelijk is gehouden uw gegevens langer te bewaren.

Cookies

Dokter Hupkens Esthetiek gebruikt technische en functionele cookies, en daarnaast analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Dokter Hupkens Esthetiek gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Dokter Hupkens Esthetiek zo haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen.

Links

Als u op een link klikt op onze website, kan het zijn dat u wordt weggeleid naar een andere website. Dokter Hupkens Esthetiek is niet aansprakelijk voor het privacy beleid van andere websites en adviseren u de privacy statements van deze websites te lezen.

Wijzigingen

Dokter Hupkens Esthetiek behoudt zich het recht voor om op elk moment dit privacy statement te wijzigen. Controleer dit document daarom regelmatig. Veranderingen en verhelderingen zullen direct van kracht zijn zodra ze zijn gepubliceerd op de website.

Vragen of klachten

Dokter Hupkens Esthetiek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er zijn aanwijzingen van misbruik, neemt u dan contact op ons via dr.hupkens@gmail.com.

Dokter Hupkens Esthetiek wijst ook op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Contact

Voor nadere vragen kunt u terecht bij Dokter Hupkens.

P. Hupkens
Dokter Hupkens Esthetiek
Uilenputweg 9
6571 CC Berg en Dal
Dr.hupkens@gmail.com
06-13758176